Informace o zpracovávání osobních údajů účastníků tábora

Letní dětský tábor Pardubice, z.s., se sídlem Staré Jesenčany 129, Pardubice, 530 02, IČO: 015 04 592, zapsán u Krajského soudu v HK je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na:
Mgr, Vančura Radek, email: ldtmpp@email.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště dítěte; jména zákonných zástupců dítěte
  2. kontaktní údaje – telefonní číslo, emailový kontakt
  3. popisné údaje – zdravotní způsobilost, bezinfekčnost

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje zpracováváme

  • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví (ověření zdravotní způsobilosti, vedení zdravotnického deníku,…);
  • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • za účelem zajištění administrativní agendy spojené s přípravou a průběhem tábora na základě našeho oprávněného zájmu.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců plynoucích od ukončení tábora. Účetní doklady uchováváme po dobu stanovenou zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví.

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Máte právo:

  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů;
  • požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předáme;
  • požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat);
  • vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018